Ename certificate

Chứng nhận Ename

Chứng nhận bảo hộ thương hiệu

YourBrand

cho tổ chức

Owner (chủ sở hữu): Name.tengoi.com/2

Protected Ename (Ename được bảo hộ): yourbrand

Website chứng nhận: YourBrand.ename.vn

Registered On (ngày đăng ký): 2023-08-14

Expires On (ngày hết hạn): 2024-08-14

Owner's photo / Ảnh chủ thể